Project Description

CLIENT: CLíNICA GIRONA

MUNICIPI: GIRONA

ANY: 2021

Dictamen pericial sobre la Modificació Puntual del PGOU de Girona núm. 59 i el Projecte de Reparcel·lació del polígon d’actuació PAU 116.