Project Description

CLIENT:    PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:   LLEIDA
APROVACIÓ DEFINITIVA:      – 

La modificació de l’ordenació urbanística de l’ARE de Lleida que es proposa en aquesta modificació no comporta l’alteració dels paràmetres urbanístics bàsics del sector, ni de la seva delimitació. En aquest sentit, es manté tant l’edificabilitat màxima del sector, com la distribució del sostre per a cada ús, així com la densitat de l’ús residencial, la reserva mínima de sostre per a habitatges de protecció, i el percentatge mínim d’aprofitament de cessió.

La modificació es tramita amb la finalitat de donar compliment a una sèrie d’objectius:

  • L’estudi, racionalització i valoració de les càrregues d’urbanització per tal de garantir la viabilitat econòmica del sector.
  • L’estudi en detall de les preexistències susceptibles de compatibilitzar-se amb la nova ordenació.
  • La millora funcional de la xarxa viària, especialment a escala local.
  • La reorganització del model vigent, sense que es perdi el seu esperit inicial, d’acord amb el model d’implantació dels grans equipaments comercials.
  • La revisió i ajust dels usos no residencials.
  • La reordenació dels sòls destinats a equipaments i zones verdes, sense que vagi en detriment del compliment d’estàndards vigents, per tal de passar d’un model d’implantació d’equipaments dispers a un model mixt on hi convisquin tan equipaments municipals com generals com d’escala local o de barri.