Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR
MUNICIPI:  MALGRAT DE MAR
APROVACIÓ INICIAL : 09/04/2015

Els objectius de la  Modificació de Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal són :

– Definir un model urbà que garanteixi un equilibri ponderat entre la protecció de l’espai costaner i el manteniment dels usos i activitats existents.

– Complimentar les diverses sentències recaigudes a fi i efecte d’establir un seguit d’àmbits de gestió que permetin el desenvolupament urbanístic del sector.

– Mantenir i ampliar les reserves d’espais lliures previstos pel planejament vigent.

– Ampliar els espais lliures d’edificació tant des de la qualificació de sistema com el de zona, i protegir les espècies arbòries més representatives de l’àmbit.

– Garantir la cessió del sòl necessari per a la construcció d’un passeig marítim confrontant a la platja i garantir la urbanització de la vialitat que dóna accés a les parcel·les edificables com a via amb prioritat per a vianants.