Project Description

CLIENT:    BARCELONA REGIONAL – AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
APROVACIÓ DEFINITIVA: 29/04/2016

Més informació 

Projecte CAN GARCINI estudis viabilitat economica

La Modificació del Pla general metropolità té per objecte garantir la destinació de la finca de can Garcini a equipament públic, la qual cosa pot permetre la preservació de les edificacions i de les parts del jardí existents en coherència amb l’element tradicional. Els objectius específics del Pla són els següents:

– Determinar la qualificació com a equipament de la finca de can Garcini, per tal que pugui ser destinada a usos públics al servei del barri del Guinardó.

– Possibilitar la conservació i la rehabilitació de la masia de can Garcini, com a un dels pocs exponents de l’arquitectura rural tradicional del Guinardó, amb la seva preservació com a element d’interès patrimonial i històric, independentment del seu nivell de protecció.

– Establir el procediment per a l’adquisició de la finca per part de l’Administració, amb l’avaluació del cost econòmic que aquesta adquisició ha de comportar.