Project Description

CLIENT:   PROMOTOR PRIVAT 
MUNICIPI:  CERVELLÓ 
SUPERFÍCIE ÀMBIT:  3,35 ha 

Projecte cervelló estudis viabilitat economica
Projecte cervelló estudis viabilitat economica

Es tracta d’un àmbit situat al sud-oest del casc urbà de Cervelló, amb una superfície de 33.511 m², que està format pels sòls que queden per desenvolupar entre la riera de Cervelló i la variant B-24: concretament el planejament vigent defineix els àmbits UA-6 ‘El Campament’ i PE-9 ‘Antiga Paperera’.

Els principals objectius de la modificació puntual són:

  • Transformar l’ús industrial del sector Paperera. Atès que la fàbrica està tancada des de fa 25 anys, no té cap sentit mantenir l’ús industrial en un indret amb dificultat d’accés pels camions, confrontat amb el CEIP Santa Maria de Cervelló i sense cap altre implantació industrial a la mateixa zona.

 

  • Ajuntar els dos sectors pendents de desenvolupar en un únic sector per tal d’ordenar-lo de manera conjunta amb ús residencial.

 

  • Aconseguir la viabilitat econòmica financera

 

MP PLA GENERAL DE CERVELLÓ PARÀMETRES SECTOR
Superfície: 3,35 Ha
Índex d’edificabilitat bruta: 0,34 m²/m²
Nombre màxim d’habitatges: Habitatge lliure:      1hab./100m²

Habitatge protegit:  1hab./70m²

Usos: –   Residencial lliure 100% edificabilitat Campament + 70% edificabilitat Paperera
–   Residencial protegit 30% edificabilitat Paperera
Cessió Aprofitament Urbanístic mínim: 10%