Project Description

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P16 – RESIDENCIAL INSTITUT DE SANT CELONI

CLIENT:  AJUNTAMENT DE SANT CELONI
MUNICIPI:  SANT CELONI
SUPERFÍCIE ÀMBIT :  11,56 ha

Projecte SANT CELONI estudis viabilitat economica
Projecte SANT CELONI estudis viabilitat economica

El sector P-16 Residencial Institut, constitueix el creixement natural de Sant Celoni, prolongant la trama urbana consolidada fins la zona d’equipaments existent, ubicada a l’altre costat de la traça de l’AVE.  Es tracta del sector de sòl urbanitzable residencial més adequat per desenvolupar tant per la facilitat de l’orografia com pel fet de que resol la necessitat de connectar la xarxa viària amb la carretera de Campins.