Project Description

Estudi i valoració de l’obligació d’incloure un determinat % del sostre residencial en el sòl urbà consolidat destinat a habitatge social de protecció pública a Terrassa.