Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  ALELLA
ANY: 2019

Projectes-gestió-urbanística-duatis
Projectes-gestió-urbanística-duatis

Transformació urbanística del pla parcial sector sud R01 » La Serreta – El Pla» a Alella.
Càlcul dels valors de repercussió de sòl i de les edificacions.