EE DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS D’ALLOTJAMENT DOTACIONALS. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA DE LES RESIDÈNCIES D’ESTUDIANTS A BARCELONA.2022-11-23T21:37:00+00:00
ESTUDI I VALORACIÓ DE L’OBLIGACIÓ D’INCLOURE UN DETERMINAT % DEL SOSTRE RESIDENCIAL EN EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT DESTINAT A HABITATGE SOCIAL DE PROTECCIÓ PÚBLICA2022-11-09T16:45:05+00:00
Ir a Arriba