estudi-economic-tres-xemeneies-sant-adria-duatis-arquitectes-

L’estudi de viabilitat  és una de les principals línies de treball i consisteix en definir econòmicament la transformació urbanística (sistema de gestió, polígons d’actuació, autofinançament, aportacions públiques, etc.). No es tracta d’un estudi realitzat quan ja s’ha definit el planejament sinó que, pel contrari, s’ha de fer un estudi personalitzat a cada cas, conjuntament amb el disseny de l’operació urbanística. Mitjançant el mètode de feedback, implementat durant tot el procés de redacció s’aconsegueix anar ajustant el planejament de manera que es pugui arribar  a un  sistema viable,  equilibrat  i  sostenible econòmicament.

Adjuntem un compendi, resultat de diferents treballs centrats en gestió urbanística, eina imprescindible per a portar a terme el planejament: reparcel·lacions, estudis d’àmbits de planejament discontinus, càlcul de l’equivalent econòmic al 10% d’aprofitament urbanístic, valoració urbanística de terrenys a efectes de permuta, estudi de coeficients de valor de sòl a efectes de reparcel·lació, càlcul de indemnitzacions d’altres drets, estudi de concessions administratives i drets de superfície, etc.

Projectes-Valoraciones-peritatjes-duatis

L’especialització del despatx en matèria de valoracions ha fet que portem a terme nombroses valoracions singulars d’edificis o solars destinats a equipaments públics (teatres, equipaments esportius, parc científic, escoles, presons, etc.), valoracions a efectes cadastrals, valoracions urbanístiques, càlcul d’indemnitzacions de drets incompatibles amb el planejament, informes pericials de part o per llista judicial de perits del COAC  (jutjats contenciós administratiu,  TSJC, Agencia Tributària), etc.

estudi-immobiliaris-duatis

Atès que sempre hem mantingut l’activitat de recerca en temes immobiliaris i urbanístics, han sorgit diferents treballs d’estudis de mercat immobiliari tant des del punt de vista de determinació dels valors de mercat com d’estudi i definició dels usos i tipologies adequades a cada planejament. La definició de l’estructura urbana i de la gestió urbanística necessària per portar a terme la transformació del territori són algunes de les línies de treball del despatx.