Project Description

CLIENT:    BARCELONA REGIONAL
MUNICIPI:  SANT ADRIÀ DE BESÒS
SUPERFÍCIE ÀMBIT : 34,8 ha

Projecte RCD estudis viabilitat economica
Projecte RCD estudis viabilitat economica

La present Modificació puntual del PGM en l’àmbit comprès entre el límit de terme municipal de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i el marge dret del riu Besòs, i entre el carrer Guipúscoa Tibidabo i la Gran Via en el municipi de Sant Adrià de Besòs, té per objecte general la Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la transformació i reordenació dels terrenys compresos entre el límit de terme municipal amb Barcelona i el marge dret del riu Besòs, i entre el carrer Guipúscoa-Tibidabo i la Gran Via, per tal de garantir la transformació i integració d’aquests sòls en un nou context urbà configurat a partir de les importants transformacions urbanístiques executades en els darrers anys en el marge dret del riu Besòs dins del municipi de Sant Adrià.

 

Ve a completar la reordenació d’una de les últimes peces de sòl que configuraven el mosaic establert en el document de Modificació de PGM del marge dret del riu Besòs, aprovat definitivament i publicat al novembre de 1993, del que van sortir cinc àmbits: el Barri del Besòs, La Catalana, La Mina Residencial, Zona Litoral i La Verneda-Can Picas, dels quals aquest últim encara es troba pendent de transformar.

 

Té com objecte general, establir un nou escenari urbà, que garanteixi l’obertura del carrer de Sant Raimon de Penyafort que ha de significar definitivament l’establiment d’una nova connexió viària entre el Fòrum i la Sagrera i, per tant, la resituació d’aquests terrenys de Sant Adirà de Besòs, en posició central entre dos pols tant importants com són aquestes dues grans operacions.