Project Description

CLIENT: AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
MUNICIPI:  AREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ANY : 2022

Estudi econòmic i financer i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació Puntual del PGM per a la construcció d’un nou Hospital al Vallès Occidental.