Project Description

CLIENT:  AJUNTAMENT DE  MANLLEU
MUNICIPI:  MANLLEU
SUPERFÍCIE ÀMBIT:  575.137 m²

més informació 

La Modificació puntual núm.30 del PGOU al sector del Mas, es planteja per completar la trama urbana del polígon d’activitats La Coromina, ampliar la oferta de sòl industrial i donar resposta a diverses necessitats de millora urbanística:  mobilitat de tràfic pesat, aparcaments, etc.

 

Es tracta d’un creixement per compleció del sòl industrial existent, que permet resoldre els diferents dèficits urbanístics i alhora, incrementar l’oferta de sòl que requereix el municipi tenint en compte el grau de consolidació dels polígons existents.