Project Description

CLIENT:  PROMOTOR PRIVAT
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2017

Projectes-gestió-urbanística-duatis
Projectes-gestió-urbanística-duatis

 Càlculs del valor de repercussió dels diferents usos, valoració de les edificacions incompatibles i de les indemnitzacions d’activitats.