Project Description

Estudi Econòmic i Financer, MPGM Pla Pinta verda

CLIENT:  AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET

MUNICIPI:  SANTA COLOMA DE GRAMANET
APROVACIÓ PROVISIONAL: 07/04/2015
APROVACIÓ DEFINITIVA: 14/02/2017

Avaluació Econòmica i Financera 

Superfície àmbit: 235.633 m²

Usos:

Es proposa un nou model estructurant (Pinta Verda) per endreçar la ciutat des de l’espai lliure, tot relligant tots els barris i connectant el riu Besòs amb la Serralada de Marina. Aquest model es desplegarà modificant el planejament i reurbanitzant places i carrers.

El desembre de 2014 es presenta al Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet una Modificació del PGM en aquest sentit. La modificació posa ordre a la situació urbanística de moltes parcel·les de la ciutat, proposant estratègies com:
  • Desafectar finques: Es desafecten completament 85 finques, on viuen prop de 130 famílies, en zones que no es consideren estratègiques dins del model de la Pinta Verda.
  • Polígons d’actuació: Es passarà 32.000 m² de zona verda de propietat privada a propietat pública, mitjançant cessions obtingudes gràcies a la definició de 16 polígons d’actuació. En aquests polígons es podran fer en total 80 habitatges de protecció oficial, i 140 lliures.
  • Qualificació realista: S’adapten a la realitat les qualificacions de les zones de propietat pública. Es reconeixen així 27.000 m² de verd real o previst que el planejament urbanístic no contemplava.
  • La Pinta Verda es converteix en un pla de futur que orientarà la manera d’abordar les urbanitzacions d’aquells carrers que, per la seva posició, funcionen com a connectors principals de la xarxa Colomenca d’espais lliures i equipaments.