Project Description

Estudi Econòmic i Financer, MPGM Plaça de les Glòries. BARCELONA

CLIENT:  AJUNTAMENT DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
APROVACIÓ DEFINITIVA: 13/12/2016

Projecte Glòries-Barcelona-estudis-viabilitat-economica
Projectes-estudis-viabilitat-economica-duatis
Projectes-estudis-viabilitat-economica-duatis

La modificació del planejament parteix del que es va aprovar del 2007, en la mesura que manté el model del parc central, la posició dels àmbits d’habitatge, el paper fonamental de l’habitatge de protecció, la combinació d’equipaments de ciutat i d’equipaments dels barris i els itineraris urbans. No obstant, també incorpora nous requeriments:

La necessitat de millorar la construcció i la consolidació d’un nou parc central de la ciutat amb la màxima superfície i sense discontinuïtats, en el qual també es posi en valor el Rec Comtal i els usos de lleure dels veïns.

L’ordenació del trànsit i de la vialitat en superfície, en base a un model de mobilitat sostenible per a la plaça que prioritzi els recorreguts dels vianants.

La concreció en matèria d’habitatge del planejament vigent i del Compromís per Glòries, respectant la previsió de destinar a habitatge públic la meitat del nou sostre d’habitatge i integrant les volumetries en relació a l’entorn.

La concreció progressiva en matèria d’equipaments de les previsions del Compromís de Glòries dins l’àmbit de l’MPGM i la seva adequació al programa d’actuacions municipals.

La rehabilitació del patrimoni industrial existent, per posar-lo en valor i posar èmfasi en el seu aprofitament.

L’MPGM projecta el futur parc com a zona verda contínua, permet recuperar elements històrics com el Rec Comtal o l’antiga Fàbrica de Paraigües i potencia la intermodalitat del transport públic i els desplaçaments sostenibles.

Aquesta modificació permet substituir el planejament vigent, formulat i aprovat l’any 2007 amb un ampli consens polític i social, i significa fer un salt en el desenvolupament d’aquest àmbit de la ciutat i desencallar aspectes claus com la construcció del parc, dels habitatges i dels equipaments en aquest àmbit.