Project Description

CLIENT:  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2013

Projectes-Estudis-Immobiliaris Duatis

Criteris de valoració de les zones verdes a efectes expropiatoris.
Manual de valoracions urbanístiques.
AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona. Març 2013