Project Description

CLIENT:   INCASÒL
MUNICIPI:  OLOT
ANY: 2019

2Estudis de la demanda de lloguer assequible per diferents municipis.

Programa d’Habitatge de Lloguer Assequible

Client:                         INCASÒL

MUNICIPI :              OLOT

ANY                            2019

1. ESTUDI DE LA DEMANDA
1.2 DEMANDA EFECTIVA
1.3 ENQUESTA SOBRE LA DEMANDA DE LLOGUER A LES IMMOBILIÀRIES
1.4 INFORMACIÓ MUNICIPAL SOBRE LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE EN LLOGUER
1.5 CONCLUSIONS DE DEMANDA
2. ESTUDI DE L’OFERTA EXISTENT
2.1 EL PARC D’HABITATGES
2.2 ESTUDI DEL MERCAT DE LLOGUER
2.3 EL PARC DE LLOGUER DE PROMOCIONS DE L’INCASÒL
2.4 ESTUDI DE LES FIANCES DE LLOGUER (DADES INCASÒL)
3. ESTUDI DE LA PROMOCIÓ
3.1 LA PROMOCIÓ DE L’INCASÒL
3.2 QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
3.3 PARÀMETRES DE LA PROMOCIÓ
3.4 ANÀLISI DEL BARRI
3.5 OPERACIONS ACTUALS DE LA COMPETÈNCIA
3.6 APROXIMACIÓ A LA VIABILITAT ECONÒMICA DE LA PROMOCIÓ
4. CONCLUSIONS DE LA PROMOCIÓ INCASÒL