Project Description

CLIENT:  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
MUNICIPI:  BARCELONA
ANY: 2013

Projectes-Estudis-Immobiliaris-Duatis

Pautes per l’avaluació de la viabilitat econòmica d’una actuació urbanística.
Manual de valoracions urbanístiques.
AMB. Àrea Metropolitana de Barcelona. Març 2013